Atvejų analizės

Naujausia patirtis

Filtruoti pagal žmogų
Išvalyti filtrą
Jurgita Judickienė
Evaldas Pocevičius
Marius Tamošiūnas
Jaroslav Simarev
Olga Siomina
Artūras Vaišvila
Laima Čekanauskaitė
Viktorija Aponavičiūtė
Kęstutis Žičkus
Jelena Cvirko
Karolina Laurynaitė
Loreta Selilionė
2020 JUREX sėkmingai apgynė kliento interesus byloje dėl netinkamos kokybės daiktų ir sumokėtos beveik 640 tūkst. EUR kainos grąžinimo

Ginčas buvo kilęs iš viešojo pirkimo sutarties, kuomet perkančioji organizacija kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama nutraukti sudarytą prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją – grąžinti visą prekių kainą, kuri sudarė beveik 640 tūkst. EUR. JUREX komanda džiaugiasi, kad kliento(tiekėjo) interesai buvo apginti ir perkančiosios organizacijos ieškinio nepagrįstumą patvirtino tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek ir Lietuvos apeliacinis teismas.

2020 m. birželio 16 d. nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė:

  • Perkančioji organizacija negali reikalauti iš tiekėjo pateikti tokių prekių, kurių kriterijai nebuvo aptarti pirkimo techninėje specifikacijoje;
  • Tai, kad garantinio termino metu perkančioji organizacija kreipėsi į tiekėją dėl tam tikrų atsiradusių prekių trūkumų savaime nereiškia, kad įsigytos prekės buvo nekokybiškos;
  • Perkančioji organizacija privalo įrodyti, kad negalėjo naudotis prekėmis visą laiką pagal jų tikslinę paskirtį, tačiau faktas, kad prekės iki ieškinio pareiškimo buvo naudojamos beveik du metus suponuoja išvadą, jog prekės buvo kokybiškos ir perkančioji organizacija gavo tai, ko pagrįstai tikėjosi iš sutarties;
  • Perkančioji organizacija, keldama reikalavimą nutraukti sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį privalo įrodyti, kad netinkamą prekių veikimą lėmė jų nekokybiškumas, tačiau to nepadarius ir nesiėmus įrodinėti esminio sutarties pažeidimo fakto, toks reikalavimas yra laikomas absoliučiai nepagrįstu;
  • Teisėjų kolegija priminė, kad sutarties galiojimo terminas ir prekių kokybės garantijos terminas yra skirtingi, kaip ir šių terminų teisinė reikšmė, todėl perkančiosios organizacijos keliamas reikalavimas nutraukti sutartį (kuri yra pasibaigusi) negali būti tenkinamas. Atitinkamai negali būti tenkinamas ir išvestinis ieškinio reikalavimas – nutraukus sutartį taikyti restituciją ir grąžinti sumokėtą kainą.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Evaldas Pocevičius
2020 JUREX sėkmingai apgynė savo klientą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

JUREX sėkmingai apgynė savo klientą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) spręstoje byloje dėl atsiskaitymų su klientu pripažinimo negaliojančiais ir gautų piniginių lėšų grąžinimo bankrutuojančiai įmonei. Teismas, tenkindamas JUREX parengtą kasacinį skundą, nurodė, jog vien tai, kad atsiskaitymo momentu įmonė turėjo kreditorių, su kuriais nebuvo atsiskaičiusi, bet nebuvo bankrutuojanti, nesuponavo pareigos JUREX klientui aktyviai rinkti informaciją apie šios įmonės finansinę būklę. Atsižvelgdamas į tai, LAT laikė, jog šioje apimtyje JUREX klientas negali būti laikomas nesąžiningu.

Visgi, anot LAT, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama aplinkybių visuma (sandorio sudarymo paskatos ir tenkinami šalių interesai, verslo praktika konkrečioje srityje bei pan.). Tai reiškia, kad priklausomai nuo situacijos, teismų sprendimai pakankamai panašiose bylose gali skirtis.

Patarimas verslui: JUREX rekomenduoja, kiekvienu konkrečiu atveju pasidomėti kitos šalies turtine būkle arba įtvirtinti su tuo susijusias garantijas sutartyje ir taip išvengti panašių situacijų skirtingo traktavimo.

Prie atvejo dirbę specialistai:
Marius Tamošiūnas Jaroslav Simarev
2020 JUREX sėkmingai atstovavo klientui darbo santykių ginče

JUREX advokatė Olga Siomina laimėjo bylą, kuri atskleidė, kad netinkamas darbuotojo atleidimo  įforminimas išbandymo laikotarpiu gali turėti labai skaudžių pasekmių.

Bylos esmė. Darbdavys – privačių automobilių stovėjimo aikštelių valdytojas, teikiantis automobilių nuomos ir plovyklos paslaugas. Atleistas darbuotojas – automobilių priežiūros vadybininkas byloje ginčijo darbo sutarties nutraukimą, išbandymo laikotarpio metu. Jis teigė, kad tikroji jo atleidimo priežastis buvo paremta diskriminaciniais motyvais. Darbuotojas reikalavo priteisti jam darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, turtinę ir neturtinę žalą. Kadangi nuo darbuotojo kreipimosi į Darbo ginčų komisiją iki apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dienos, suėjo daugiau nei metai, darbdaviui būtų priteista virš 10 000 Eur.  Atleidimo metu darbdavys padarė keletą procedūrinių klaidų. Nepaisant to, teismai, remdamiesi ankstesne kasacinio teismo praktika, pripažino, kad procedūriniai pažeidimai patys savaime nelemia atleidimo neteisėtumo, teismai patys negali nuspręsti, ar darbuotojas tinka darbui, o darbdavys surinko pakankamai įrodymų, kurie leido jam konstatuoti, kad darbuotojas neišlaikė išbandymo.

Patarimai verslui: nors atleidimas išbandymo laikotarpiu dažnai vertinamas kaip darbdavio prerogatyva, nereikėtų ignoruoti tinkamo šios procedūros įforminimo nuo pat pradžios iki pabaigos (išvados apie išbandymo laikotarpio rezultatų netinkamumą surašymas, darbuotojo įspėjimas raštu, atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju ir kt.). Šioje byloje nors darbdavys ir laimėjo, jo naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų suma buvo sumažinta 2/3, lyginant su faktiškai patirtomis išlaidomis, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas byloje yra darbuotojas. Todėl netinkamas atleidimo procedūros netinkamas įforminimas kainavo pakankamai brangiai.

Prie atvejo dirbę specialistai:
Olga Siomina
2020 JUREX sėkmingai atstovavo užsienio klientui (krovinio gavėjui) dėl nuostolių už dingusį krovinį priteisimo iš faktinio vežėjo

Tam, kad būtų apginti kliento interesai – priteisti nuostoliai iš krovinį gabenusio ir neįgaliotam asmeniui perdavusio vežėjo – galutinį tašką šioje byloje turėjo padėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė 7 teisėjų kolegija.

Klientas – krovinio gavėjas ir pervežimo užsakovas pavedė krovinio pervežimą iš Roterdamo (Nyderlandai) į Ukrainą atlikti ekspeditoriui (susitariantis vežėjas). Šis pats krovinio nevežė ir pervežimui pasamdė kitą įmonę, o ji savo ruoštu pasamdė dar vieną įmonę, kuri faktiškai ir vežė krovinį (faktinis vežėjas). Faktinis vežėjas atvyko į pasikrovimo vietą ir priėmė vežti krovinį pagal CMR važtaraštį, kuriame nurodyta krovinio pristatymo vieta (Ukraina) skyrėsi nuo faktinio vežėjo turimame užsakyme nurodytos krovinio pristatymo vietos (Kaunas). Faktinis vežėjas, vykdydamas telefonu gautus nurodymus, krovinį iškrovė Kaune ir perdavė ne CMR važtaraštyje nurodytam gavėjui. Krovinys savo tikrojo gavėjo taip ir nepasiekė. Buvo kreiptasi į teismą dėl nuostolių atlyginimo.

Išnagrinėję bylą pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino pilnai. LAT faktinio vežėjo kasacinį skundą atmetė. Šioje byloje LAT apibendrino ankstesnę LAT praktiką ir pateikė išaiškinimą kokiais kriterijais nustatoma CMR konvencijos VI skyriuje numatyta „vienintelė sutartis“.

LAT nurodė, kad „CMR konvencijos 34 straipsnyje įtvirtintą sąvoką „vienintelė sutartis“ reikia aiškinti klientą ir vežėją (vežėjus) siejančios sutarties kontekste, kaip apibūdinančią atvejus, kai sutartį su vežėju sudaręs asmuo (vežimo paslaugos užsakovas) su vežėju dėl krovinio gabenimo per visą maršrutą (nuo taško A iki taško Ž) sudaro vieną sutartį, neapimančią situacijų, kai vežimo paslaugos užsakovas dėl krovinio gabenimo skirtingomis to paties maršruto (nuo taško A iki taško Ž) atkarpomis sudaro skirtingas sutartis (pvz., nuo taško A iki taško K ir nuo taško K iki taško Ž)“. „Vienintelės sutarties“ kriterijaus taikymui būtina, kad krovinio gabenimas per visą maršrutą būtų sureguliuotas viena sutartimi, dėl to, tokiais atvejais būtina nustatyti, kur yra maršruto pradžia ir pabaiga.“

Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad „CMR konvencijos 34 straipsnio formuluotė „antrasis ir kiekvienas kitas vežėjas, perimdamas krovinį ir važtaraštį, tampa sutarties dalyviu tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos važtaraštyje“ reglamentuoja vieną iš tolimesnių vežėjų prisijungimo prie tarp krovinio vežimo užsakovo ir šį pervežimą įsipareigojusio įvykdyti asmens (asmenų) sutartinių teisinių santykių būdų, kai prisijungiantis asmuo gauna važtaraštį bei perima krovinį. Tokiu atveju tolimesnis vežėjas, priimdamas krovinį bei važtaraštį, išreiškia valią dalyvauti sutartiniuose santykiuose, priima sutarties sąlygas, taigi, atlikus atitinkamus veiksmus, vėlesnio vežėjo prisijungimas prie sutarties įvyksta ex lege.“

„Vienintelės sutarties“ egzistavimas gali būti konstatuojamas ir tada, kai pervežimo teisiniuose santykiuose dalyvauja ir kiti vežėjai, kurie patys krovinio neveža, o tam pasitelkia kitus asmenis. Kaip nurodė LAT: „pateiktas teisės aiškinimas dėl CMR konvencijos 34 straipsnio aktualus ir tose situacijose, kai dalis transporto operacijoje dalyvaujančių vežėjų yra nominalūs vežėjai – vežėjai, priėmę užsakymą, tačiau jį vykdantys ne patys, o tam pasitelkdami kitus vežėjus.“

Dėl to, rekomenduojame vežėjams:

  • prieš priimant pervežimui krovinį atidžiai patikrinti ar CMR važtaraštyje įrašomi duomenys (ypač gavėjas, krovinio pristatymo vieta) atitinka duomenis, nurodytus priimtame užsakyme ar sutartyje dėl krovinio pervežimo;
  • nustačius neatitikimus tarp CMR važtaraštyje ir sutartiniuose dokumentuose nurodytų duomenų, paprašyti pakeisti CMR važtaraštį pagal pasirašytos sutarties, užsakymo duomenis;
  • jei vis dėlto, buvo priimtas pervežimui krovinys pagal CMR važtaraštį, kuriame užfiksuoti duomenys neatitinka užsakymo duomenų, rekomenduojame tinkamai, giežtai laikantis CMR konvencijos reikalavimų (CMR konvencijos 12 str.) įforminti krovinio perdavimą kitam, nei įrašyta CMR važtaraštyje gavėjui. Tai ypač svarbu, nes LAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad vežėjo veiksmai krovinį perduodant neidentifikuotam asmeniui, nesikreipus į krovinio siuntėją instrukcijų dėl krovinio perdavimo, įsitikinimui, jog krovinys yra perduodamas tinkamam subjektui ir tinkamoje vietoje, kvalifikuotini kaip vežėjo didelis neatsargumas, panaikinantis vežėjo teisę remtis CMR konvencijoje įtvirtintais vežėjo atsakomybės ribojimo ar jo atleidimo nuo atsakomybės pagrindais
  • Jei krovinys perduodamas kitam vežėjui, rekomenduotina šį faktą tinkamai, giežtai laikantis CMR konvencijos reikalavimų (CMR konvencijos 35 str.) užfiksuoti. Nors tai ir nepanaikins CMR konvencijos 34 str. numatytos vežėjo atsakomybės už visą vežimą, bet nors kažkiek sumažintų krovinio dingimo riziką ir padidintų galimybes žalos kroviniui padarymo ar jo dingimo atveju, esant poreikiui, regreso tvarka išsieškoti atlygintą žalą iš už krovinio praradimą/sugadinimą atsakingo vežėjo.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Artūras Vaišvila Laima Čekanauskaitė
2020 JUREX sėkmingai apgynė kliento interesus nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos byloje

JUREX sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš darbuotoją, pažeidusį susitarimus dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos, klientui iš susitarimus pažeidusio darbuotojo buvo priteistos baudos už šių susitarimų nesilaikymą.

Susitarimai dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos buvo sudaryti įdarbinant nedaug profesinės patirties turintį darbuotoją, kuris, dirbdamas pas klientą, įgijo aukštą kvalifikaciją, o vėliau sukauptas žinias ir gautą konfidencialią informaciją ėmė naudoti konkuruojančioje įmonėje.

Teismo sprendimas pripažinti susitarimų pažeidimus ir priteisti juose įtvirtintas baudas siunčia darbdaviams žinutę, kad:

• Susitarimai dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos bei juose įvirtintos baudos tampa ne tik prevencine, bet ir veiksmingai taikoma darbdavio teisių gynimo priemone.

• Susitarimus dėl nekonkuravimo galima sudaryti ir su mažesnę patirtį turinčiais darbuotojais, jei žinoma, kad dėl darbo įmonėje jie įgis žinių ir gebėjimų, pritaikomų konkuruojančioje įmonėje.

Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Viktorija Aponavičiūtė
2020 JUREX sėkmingai apgynė investuotojo interesus verslo ginče dėl daugiau nei 1,4 mln. EUR nuostolių atlyginimo

Vienas iš Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrų, siekdamas įgyvendinti sąvartyno išskiriamų dujų utilizavimo elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai projektą, paskelbė investicinį konkursą. JUREX klientas, susipažinęs su investicinio konkurso sąlygomis, jose pateiktais duomenimis apie sąvartyne esantį ir būsimą (prognozuojamą) dujų kiekį, jų sudėtį, išgavimo efektyvumą, pateikė regioniniam atliekų tvarkymo centrui pasiūlymą ir laimėjo konkursą. Šalims sudarius sutartį, JUREX klientas savo lėšomis pastatė (įrengė) dujų surinkimo ir utilizavimo, paverčiant dujų energiją į naudingą elektros ir (ar) šilumos energiją, techniką, pradėjo ją eksploatuoti, tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad sąvartyne nėra tiek dujų, kiek buvo nurodyta investicinio konkurso dokumentuose. Per kelerius veiklos vykdymo metus JUREX klientas faktiškai išgavo kelis kartus mažiau dujų lyginant su regioninio atliekų tvarkymo centro užsakymu trečiojo asmens parengtoje tyrimo ataskaitoje prognozuotais išgauti kiekiais. Atitinkamai JUREX klientas pagamino ir pardavė žymiai mažiau elektros ir šilumos energijos nei dalyvaudamas investiciniame konkurse pagrįstai numatė ir tikėjosi pagaminti bei parduoti. Dėl šios priežasties JUREX klientas kiekvienais dujų surinkimo ir utilizavimo veiklos vykdymo metais patyrė nuostolių (inter alia negavo planuotų pajamų), kuriuos byloje siekė prisiteisti iš regioninio atliekų tvarkymo centro.

Ko gero, verta pažymėti, jog kliento interesams JUREX ėmėsi atstovauti po to, kai jo ieškinys buvo atmestas tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje. Kitaip tariant, JUREX įsitraukė į procesą, kuomet klientui buvo likusi vienintelė viltis – kasacija. Ir ši viltis išsipildė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino žemesnių instancijų teismų sprendimus ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Bylą iš naujo (antrą kartą) išnagrinėję teismai nusprendė, jog ginčo atveju egzistuoja visos regioninio atliekų tvarkymo centro civilinės atsakomybės sąlygos. Teismų vertinimu, investicinio konkurso sąlygose pateikta informacija apie dujų kiekį ir prognozuojamas gavybos apimtis buvo suformuluota pakankamai aiškiai ir tiksliai, suponavo išvadą apie jos patikimumą, neteikė pagrindo ja abejoti ir buvo esminė potencialiems konkurso dalyviams. Teismo ekspertizės pagalba byloje buvo nustatyta, jog ši informacija buvo neteisinga. Atsižvelgiant į tai, teismai konstatavo, kad regioninis atliekų tvarkymo centras, investicinio konkurso sąlygose pateikdamas klaidingą informaciją, turėjusią esminės reikšmės investuotojui apsisprendžiant dėl dalyvavimo konkurse, pasiūlymo pateikimo, jo turinio (įskaitant kainą) bei sutarties sudarymo, atliko neteisėtus veiksmus. Be to, teismai konstatavo, jog regioninio atliekų tvarkymo centro neteisėti veiksmai pasireiškė dar ir sąvartyne buvusio dujų kiekio neišsaugojimu iki jo eksploatacijos pradžios. Galiausiai teismai priėjo prie išvados, jog dėl pirmiau nurodytų neteisėtų veiksmų JUREX klientas, vykdydamas sutartį, viena vertus, patyrė tiesioginių nuostolių, antra vertus, negavo pajamų. JUREX klientui iš regioninio atliekų tvarkymo centro buvo prisiteista daugiau nei 1,4 mln. EUR nuostolių. Kliento naudai šią dieną taip pat yra susidarę jau daugiau nei 0,4 mln. procesinių palūkanų.

Prie atvejo dirbę specialistai:
Kęstutis Žičkus
2020 JUREX sėkmingai atstovavo savo klientams bylose, susijusiose su sutartiniais santykiais Šiose bylose buvo sprendžiamas klausimas, kokiomis sąlygomis šalys palaikė komercinius santykius, kadangi sudarytose sutartyse esminės komercinio bendradarbiavimo sąlygos arba neatsispindėjo reikiama apimtimi, arba sutarties vykdymo metu buvo iš esmės pakeistos.

- Viena iš bylų, kurioje JUREX specialistai apgynė kliento interesus, buvo pradėta Vilniaus apygardos teismui gavus ieškovo, Lietuvoje įsteigtos įmonės, ieškinį. Šiuo ieškiniu buvo prašoma priteisti iš MTZ Belarus Traktor tinklo įmonės (JUREX kliento) daugiau nei 260 000 EUR tariamo vėlavimo atsiskaityti pagal sutartį, kurios pagrindu Lenkijos Respublikos teritorijai dideliu mastu buvo tiekiami MTZ Belarus prekės ženklo traktoriai. Ieškovo pozicija šiame ginče buvo grindžiama iš konteksto išimtomis sutarties nuostatomis, visiškai neatsižvelgiant į tikrąją komercinių santykių praktiką, kurios abi ginčo šalys laikėsi.

- JUREX taip pat sėkmingai apgynė savo kliento interesus, susijusiais su investavimu į sporto klubo veiklą. Šioje byloje JUREX sėkmingai atstovavo investuotojui, įrodinėjant, kad tiksline paskolos sutartimi, kurios pagrindu JUREX klientas paskolino kitai ginčo šaliai 65 000 EUR, buvo susitarta dėl konkretaus paskolos panaudojimo tikslo, tačiau oponentas šį susitarimą pažeidė, t. y. naudojo paskolą ne tam tikslui, dėl kurio šalys buvo susitarusios.

- Kita byla, kurioje JUREX atstovavo savo kliento interesams, buvo inicijuota subrangovo, šiam pareiškus ieškinį dėl skolos iš rangovo priteisimo. Ieškovas nuo pat subrangos sutarties pasirašymo neturėjo galimybės vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl JUREX klientas buvo priverstas kreiptis pagalbos į kitą įmonę, kad ši suteiktų ieškovui pagalbą. Šios bylos specifiškumas pasireiškė tuo, jog ieškovas nepasirašė susitarimo dėl pagalbos. Šį susitarimą pasirašė tik pagalbos teikėjas ir JUREX klientas. Atsižvelgdamas į tai, JUREX kliento oponentas laikėsi pozicijos, jog jam susitarimo nuostatos, kuriomis JUREX klientas įsipareigojo kompensuoti suteiktos pagalbos vertę, negali daryti įtakos (nors jis suteiktą pagalbą faktiškai priėmė), todėl jam priklauso visas rangos sutartyje numatytas užmokestis.


Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Evaldas Pocevičius Jelena Cvirko Marius Tamošiūnas Jaroslav Simarev
2019 Generalinio rangovo, jo reikalavimo teisės perėmėjo, subrangovo ir projektuotojo ginčas dėl nuostolių atlyginimo pasibaigė JUREX klientui palankiu sprendimu Padėtas taškas didelės apimties ir pakankamai sudėtingoje civilinėje byloje, kurioje teismas sprendė generalinio rangovo, jo reikalavimo teisės perėmėjo, subrangovo ir projektuotojo ginčą dėl nuostolių, atsiradusių pradelsus rangos sutarties terminą, atlyginimo. JUREX šioje byloje atstovavo ieškovui, t. y. bendrovei, perėmusiai iš genrangovo teisę reikalauti atlyginti nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, JUREX klientui iš subrangovo priteisė 237 605,09 EUR nuostolių atlyginimą, taip pat 12 688,11 EUR palūkanų už nuostolius, o iš projektuotojo – 100 000 EUR nuostolių atlyginimą.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Kęstutis Žičkus
2019 JUREX sėkmingai apgynė užsakovo interesus byloje dėl darbų kainos sumažinimo JUREX laimėjo sudėtingą civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiamas iš statybos rangos sutartinių santykių kilęs ginčas. Apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo teismas patenkino užsakovo ieškinį – sumažino šalių sudarytos statybos rangos sutarties kainą 303 790,63 EUR suma, pripažino, kad užsakovo prievolė sumokėti rangovui pagal sutartį sulaikytą 74 344,74 EUR sumą, sumažinus sutarties kainą, yra pasibaigusi, įtraukė užsakovą į rangovo kreditorių sąrašą bankroto byloje ir patvirtino jo 229 445,89 eur finansinį reikalavimą, o rangovo priešieškinį atmetė.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Kęstutis Žičkus
2018 Suformuota nauja teismų praktika, leidžianti įrodinėti patirtą žalą per bendrojo pelno rezultatą Nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje ieškovas patyrė didesnę nei 1 mln. eur žalą, JUREX pavyko pasiekti, kad ji būtų įrodinėjama per bendrojo, o ne grynojo pelno rezultatą. Šia byla - pirmasis žingsnis formuojant nauja teismų praktika Lietuvoje, kuri yra tikra revoliucija, nes iki šiol buvo įmanoma prisiteisti labai nedidelę žalą, kuri apimdavo tik grynąjį naudą gavusios bendrovės pelną.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė
2018 Suformuota viešųjų pirkimų dalyviams palanki praktika sėkmingai atstovaujant klientą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo viešųjų pirkimų dalyviams palankų precedentą, kuriuo pripažino, kad dalyviai turi savarankišką teisę ginčytis dėl teisės susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu viešąjame pirkime. Teismas patvirtino, kad tokia teisė gali būti įgyvendinta savarankiškai ir nepriklausomai nuo to, ar pats dalyvis gautos informacijos pagrindu ketina/planuoja ginti savo pažeistas teises.

 

Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Karolina Laurynaitė
2018 Laimėta byla dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir vienašalės restitucijos taikymo Šalių ginčas atsirado dėl to, kad ieškovas iš atsakovo įsigijo perpardavimui krovininę transporto priemonę, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo vogta. Ieškovui perpardavus šią transporto priemonę trečiajam asmeniui (Rusijos Federacijos piliečiui) ir šiam mėginant šią transporto priemonę įvežti į Rusijos Federacijos teritoriją, paaiškėjo, kad transporto priemonė yra vogta ir paieškoma per INTERPOL sistemą, dėl ko buvo nedelsiant konfiskuota. Pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovo ieškinys buvo patenkintas 99 % apimtimi.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Marius Tamošiūnas Jelena Cvirko
2018 Suformuotas precedentas dėl konkurso organizatoriaus atsakomybės Atstovaujant klientą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje išaiškino, kad konkurso rengėjas, konkurso metu pateikęs gana aiškią ir specialistų parengtą informaciją apie tam tikras konkurso objekto savybes, turi prisiimti atsakomybę už šios informacijos teisingumą, todėl byla grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Byloje suformuotas precedentas, kad konkurso organizatorius yra atsakingas už konkurso sąlygų bei konkurso metu dalyviams pateiktos informacijos teisingumą.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Kęstutis Žičkus Loreta Selilionė
2017 Sėkmingai atstovautas klientas Hagos apygardos teisme Sėkmingai atstovautas klientas tarptautinėje byloje, Hagos apygardos teisme, dėl kompleksinių agentūros santykių bei nesąžiningos konkurencijos veiksmų. JUREX taip pat sėkmingai administravo 3 mln. EUR vertės probleminių paskolų portfelį. Bylinėjimosi vertė Hagos apygardos teisme – 8,7 mln. EUR
Prie atvejo dirbę specialistai:
Marius Tamošiūnas
2017 Laimėta byla dėl viešųjų pirkimų kvalifikacijos atitikimo Atstovaudami medicinos prekėmis ir įranga prekiaujančiai įmonei, laimėjome bylą prieš Kauno klinikas dėl viešojo pirkimo konkurso ir perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti mūsų klientą neatitinkančiu konkurso reikalavimų dėl kvalifikacijos. Mūsų klientas buvo grąžintas į konkursą, jį laimėjo, sudarė viešojo pirkimo sutartį ir ją sėkmingai įvykdė.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Karolina Laurynaitė Jurgita Judickienė
2017 Laimėta nesąžiningos konkurencijos byla Atstovaudami apsaugos paslaugas teikiančiai bendrovei, laimėjome bylą prieš konkuruojančią bendrovę dėl nesąžiningos konkurencijos. JUREX pavyko įrodyti, kad buvusiam konkuruojančios įmonės darbuotojui perėjus dirbti į mūsų kliento įmonę, nebuvo pažeisti įstatymai.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Jurgita Judickienė Karolina Laurynaitė
2017 Sudaryta taikos sutartis tarp genrangovo ir subrangovo Atstovavimas kogeneracinių jėgainių tiekėjai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nuostolių atlyginimo, skolos ir netesybų priteisimo bei genrangovo priešieškinį JUREX klientui dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir pagal sutartį mokėtinos sumos sumažinimo.
Ginčo suma: 711.254,50 eur. Sudaryta taikos sutartis.
Prie atvejo dirbę specialistai:
Kęstutis Žičkus
Lietuvių
English

Siekdama užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, statistiniais bei rinkodaros tikslais Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX svetainėje naudoja slapukus.

Būtinieji slapukai
Būtinieji slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją, siekiant optimizuoti svetainės veikimą.
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai leidžia trečiosioms šalims pateikti jums pritaikytus pasiūlymus ir reklamą.
Sutinku
Daugiau informacijos Privatumo politikoje.