Kada privaloma mokėti premiją, o kada – ne?

Darbuotojo darbo užmokestį, be kitų sudedamųjų dalių, sudaro premijos, kurios savo esme gali būti dviejų rūšių: (1) premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą, bei (2) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Premijos už atliktą darbą

Premijos už atliktą darbą mokėjimas nustatomas darbo sutartyje ar darbdavio vidaus teisės aktuose. Visais atvejais, kai papildomos darbo užmokesčio dalies, premijų, priedų prie darbo užmokesčio ar kitų panašių mokėjimų tvarka aptarta darbo sutartyje ar darbo užmokesčio sistemoje, šie mokėjimai, darbuotojui įvykdžius nustatytas sąlygas, yra privalomi net ir tuo atveju, jei darbo santykiai nutrūksta: darbo santykių nutrūkimas neatleidžia darbdavio nuo pareigos sumokėti sulygtą ar darbdavio teisės aktuose nustatytą premiją už darbą, kurios dydis proporcingas darbo laikui per laikotarpį, už kurį skiriama premija, jeigu šalys nenustato kitokio laikotarpio.

Skatinamoji išmoka turi atitikti 2 kriterijus

Tam, kad išmoka būtų laikoma skatinamąja, ji turi atitikti šiuos du kriterijus: 1) skiriama išimtinai darbdavio iniciatyva ir valia, nesant teisinės pareigos ją mokėti; 2) premijos mokėjimas sietinas su darbo rezultatų perspektyva, t. y. ši premija mokama tikintis gerų rezultatų ateityje.

Darbo apmokėjimo sistema – efektyvi ginčų prevencijos priemonė

Pagal DK 140 str. 3 d. darbo apmokėjimo sistema įmonėse, turinčiose 20 ir daugiau darbuotojų, privalo būti apibrėžta darbdavio vidiniame dokumente – darbo apmokėjimo sistemoje. Pabrėžiame, kad darbo apmokėjimui įmonėje taikomų taisyklių neįforminimas atskirame dokumente savaime nereiškia, kad darbo apmokėjimo (taisyklių) sistema faktiškai neegzistuoja – faktinis sistemos buvimas gali būti nustatomas įvertinus visas darbo apmokėjimui taikomas taisykles, jų visumą.

Pavyzdžiui, darbuotojams kiekvieną ketvirtį išmokamos premijos, kurių konkretus dydis skiriasi priklausomai nuo pasiektų rezultatų, taigi, akivaizdu, kad įmonėje egzistuoja premijavimo sistema, sukelianti tiek darbuotojo teisėtus lūkesčius, tiek darbdavio pareigą laikytis šios tvarkos.

Nesant išviešintų premijų skyrimo kriterijų, darbuotojams gali atrodyti, kad premijos skiriamos diskriminuojant tam tikras darbuotojų grupes ir t.t. Kadangi teisės aktai aiškiai draudžia nevienodą tą patį darbą dirbančių darbuotojų apmokėjimą, ypač diskriminaciniais pagrindais, premijavimo kriterijų nustatymas tokias abejones išsklaidytų.

Taigi, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimas vertintinas ne tik kaip įstatymo darbdaviui deleguota pareiga, tačiau ir kaip efektyvi priemonė darbo ginčų prevencijai.

Ar visada premijos įskaitomos į VDU?

Tai, ar išmokėta premija turės būti įskaitoma į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, priklauso nuo jos pobūdžio: premija, išmokėta už darbą, privalo būti įtraukta skaičiuojant VDU, tuo tarpu skatinamoji premija – ne, nebent darbdavys vidiniuose teisės aktuose nustatytų kitaip.

Vidiniuose dokumentuose be apribojimų galima nustatyti taisykles, gerinančias darbuotojo padėtį palyginus su ta, kurią nustato įstatymai (pavyzdžiui, nustatyti, kad visos premijos, nepriklausomai nuo jų mokėjimo pagrindo, įskaitomos į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį), tačiau ne atvirkščiai.

Nepagrįstas tam tikros išmokos neįtraukimas į vidutinį darbo užmokestį darbdaviui gali turėti reikšmingų neigiamų pasekmių: pareigą išmokėti ne tik skirtumą tarp faktiškai išmokėtų ir priklausančių sumų, tačiau delspinigius ar netesybas, taip pat abiejų šalių bylinėjimosi išlaidas (jei ginčo nagrinėjimas persikeltų į teismą). Pavyzdžiui, darbdavio vidaus dokumentų nuostatos, leidžiančios neįtraukti tų išmokų į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą, kurios privalomai įtrauktinos pagal Vyriausybės nutarimą, kilus ginčui darbo ginčų komisijos ar teismo galėtų būti pripažįstamos neteisėtomis, o darbdavys įpareigotas išmokėti dėl netinkamo teisės normų taikymo nepriskaičiuotas sumas kartu su finansine sankcija už šios prievolės neįvykdymą laiku.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, kodas 3005573017, T. Kosciuškos 24, Vilnius, jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu.