6-asis patarimas: Peržiūrėkite ir pakoreguokite tiesioginės rinkodaros priemones

Turbūt dauguma esate girdėję apie gresiančias baudas už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus, bet ar žinote, kad baudos dažniausiai yra skiriamos už pažeidimus, padarytus tvarkant duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais? Pateikiame keletą patarimų, kurie padės įvertinti jūsų naudojamų tiesioginės rinkodaros priemonių teisėtumą ir, esant poreikiui, pakoreguoti jas, siekiant išvengti galimų padarinių.

1. Įsitikinkite, ar teisėtai tvarkote asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais

Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma paštu arba elektroninės komunikacijos priemonėmis (el. paštu, telefono skambučiu, SMS žinute). Priklausomai nuo tiesioginės rinkodaros formos skiriasi ir taikytini teisėtumo reikalavimai.

Tiesioginę rinkodarą vykdant klasikiniu paštu, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas gali būti duomenų valdytojo teisėtas interesas (Reglamento preambulės 47 punktas). Taigi duomenų valdytojui turint teisėtą interesą informuoti savo klientus apie naują prekę ar paslaugą, jis gali klasikiniu paštu siųsti klientams reklaminius pasiūlymus su sąlyga, jog duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais (Reglamento 21 straipsnio 2 dalis). Apie teisę nesutikti duomenų subjektas informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant, aiškiai ir atskirai nuo kitos informacijos. Reikėtų pabrėžti, kad šiuo atveju duomenų valdytojui nėra būtina gauti išankstinį duomenų subjekto sutikimą.

Tokiu atveju, jeigu tiesioginė rinkodara vykdoma elektroniniu paštu ar telefonu (įskaitant SMS žinučių siuntimą), yra taikomas ne Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, bet Elektroninių ryšių įstatymas, įgyvendinantis Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB. Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimai yra taikomi tiesioginės rinkodaros priemonėms, kurios yra skirtos bet kuriam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui, t.y. tiek pranešimams, siunčiamiems privatiems fiziniams asmenims, tiek pasiūlymams, skirtiems juridinio asmens vadovams ar darbuotojams. Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB turi pakeisti reglamentas dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių). Kol jis nėra priimtas, turi būti taikomi toliau aptariami Elektroninių ryšių įstatyme nustatyti reikalavimai.

Bendra taisyklė – išankstinio sutikimo buvimas. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. visų pirma turi būti gautas aiškus pritarimas, kad asmuo sutinka gauti pranešimus, pasiūlymus dėl prekių/paslaugų įsigijimo. Tokiam sutikimui yra keliami šie reikalavimai:

  • Asmens sutikimas turėtų būti gautas iš anksto (iki asmens duomenų tvarkymo veiksmų pradžios), o ne tuo pačiu metu panaudojant tiesiogines rinkodaros priemones (t.y. neleistina siųsti elektroniniu paštu pasiūlymo dėl sutikimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ir kartu – reklaminio pranešimo). Abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo išankstinis sutikimas dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais turėtų būti gaunamas kitais būdais (pavyzdžiui, išreiškiant sutikimą interneto svetainėje, užpildant atitinkamą formą).
  • Sutikimas negali būti numanomas, jis turi būti išreiškiamas aktyviais veiksmais, pavyzdžiui, pažymint formoje varnelę, užpildant anketą ir pan. Iš anksto pažymėti langeliai, kontaktinių duomenų skelbimas internete nėra laikomas sutikimu naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Asmeniui turi būti pateikta informacija apie duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslą, duomenų apsaugos pareigūno (jeigu jis yra paskirtas) kontaktinius duomenis, jeigu yra – asmens duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį, duomenų subjekto teises.
  • Asmuo privalo būti informuojamas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą.

Išimtis iš bendros taisyklės – pasiūlymų siuntimas el. paštu savo klientams. Išimtis dėl išankstinio sutikimo taikoma, kada pasiūlymai yra siunčiami iš savo klientų gautais el. pašto adresais. Šiuos duomenis duomenų valdytojas gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jeigu klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo ir jeigu klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

2. Sudarykite lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti ar atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais

Galimybė nesutikti ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis turi būti aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama, pavyzdžiui, siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus, juose turėtų būti aktyvi nuoroda ar galiojantis elektroninio pašto adresas, kuriuo asmuo galėtų išsiųsti pranešimą dėl nesutikimo, nepatirdamas papildomų nepatogumų. Kai asmuo prieštarauja jo duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, tokie duomenys toliau nebetvarkomi.

3. Nustatykite asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmę

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip ir kitais tikslais, negali būti tvarkomi neribotą laiką, todėl asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ar kitame dokumente turėtų būti reglamentuota duomenų saugojimo trukmė. Reikėtų turėti omenyje, kad duomenų tvarkymo terminas turi būti proporcingas siekiamam tikslui, taigi negali būti nepagrįstai ilgas.

visos įžvalgos
Sužinokite daugiau

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. pašto adresas *
Pateikdama(s) savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, kodas 3005573017, T. Kosciuškos 24, Vilnius, jį tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu.